เฟอริกคลอไรด์ (Ferric Chloride 46%)

เฟอริกคลอไรด์ (Ferric Chloride ) 46%

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่าย เฟอริกคลอไรด์ (Ferric Chloride ) 46% สินค้า ผลิตในประเทศ บรรจุ 30 กก./ถัง

คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของเฟอริกคลอไรด์

มีสีน้ำตาลแดง มีฤทธิ์เป็นกรดสูง เป็นสารเคมีทีมีความสำคัญต่อกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชน
และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ช่วยการตกตะกอน ของน้ำเสีย ที่มีโลหะหนักแขวนลอย สามารถใช้ในการตกตะกอนสี ได้ดี

เฟอริกคลอไรด์