Zinc Oxide

ซิงค์ ออกไซด์ (Zinc Oxide)

อาร์ เอช เค กรุ๊ป จำหน่าย ซิงค์ ออกไซด์ (Zinc Oxide)

คุณสมบัติและการนำไปใช้งานของซิงค์ ออกไซด์ (Zinc Oxide)

มีลักษณะเป็นผงที่ไม่ละลายในน้ำและใช้ผสมในผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่น ยาง พลาสติก เซรามิก แก้ว
น้ำมันเครื่อง สีทา สารยึดเกาะ อาหาร แบตเตอรี และอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวอื่น ๆ

ซิงค์ ออกไซด์