สารส้มขุ่น (Aluminium Sulfate)

สารส้มชนิดขุ่น (Aluminium Sulfate)

       สารส้ม เป็นสารที่ช่วยให้สารแขวนลอยในน้ำตกตะกอน เพื่อให้น้ำใส ส่วนมากจะใช้ในการผลิตน้ำประปา

 และน้ำอุปโภค รวมถึงใช้ในอุตสาหกรรมที่อาจมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งต้องนำมาบำบัดก่อนปล่อย

 ออกสู่แหล่งน้ำ

        ผลิตในประเทศไทย ขนาดบรรจุ 25 กก./ถุง